«Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Βορείου Ελλάδος»
«Commercial Agents Association Of Northern Greece»

Ο Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Βορείου Ελλάδος ιδρύθηκε την 21ην Ιουλίου 1928. Έχει αναγνωριστεί και εγκριθεί με την υπ’ αριθμόν 1714/1928 απόφαση του Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ως Οργάνωση Ιδιωτικού Δικαίου.